bn:15245014n
Noun Named Entity
Categories: 2000 non-fiction books, Online encyclopedias, Uzbek-language encyclopedias, 21st-century encyclopedias, Uzbekistani online encyclopedias
EN
National Encyclopedia of Uzbekistan  O'zbekiston milliy ensikopediyasi  O`zME  Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi  Oʻzbekiston milliy ensikopediyasi
EN
The National Encyclopedia of Uzbekistan is a general-knowledge encyclopedia written in Uzbek. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
EN
The National Encyclopedia of Uzbekistan is a general-knowledge encyclopedia written in Uzbek. Wikipedia
COUNTRY OF ORIGIN
LANGUAGE OF WORK OR NAME