bn:04114076n
Noun Concept
EN
religion pedagogy  religion education
SQ
Pedagogjia fetare është një disiplinë e cila merret me studimin e arsimit dhe edukimi fetar duke u nisur nga aspekti teologjik. Wikipedia
Relations
Sources